Informace

Informace (8)

čtvrtek, 27 červen 2024 11:58

Ochrana osobních údajů

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s registrací a nákupem na stránkách www.destovenadrze.cz nebo www.aquanix.cz dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.  Společnost Aquanix s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a nakládá s nimi dle příslušných právních předpis, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 1. Preambule

 Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 GDPR poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem a registrací na stránkách www.destovenadrze.cz a www.aquanix.cz

 1. Správce osobních údajů

 Aquanix s.r.o. IČO 05385831se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec (dále jen "Správce"), zpracovává v rámci své činnosti související s provozem webových stránek www.destovenadrze.cz a www.aquanix.cz a provozování eshopu na těchto stránkách osobní údaje v rozsahu a způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

 1. Kontaktní údaje

V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné kontaktovat Správce, prostřednictvím těchto údajů:

tel: +420 721 466 101
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné k provozu a provedení registrace na výše uvedených webových stránkách a pro uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu, na těchto webových stránkách, a jejich plnění. Správce tak zpracovává osobní údaje v souvislosti s realizací jeho činnosti, a to přímo či nepřímo, v rámci plnění jeho zákonných a smluvních povinností.  Správce zpracovává osobní údaje zejména na základě uzavřených smluv, na základě požadavku stanoveného právními předpisy, a dále na základě oprávněného zájmu Správce.

V souvislosti s touto činností se tak jedná zejména o:

 1. veškeré osobní údaje, jejichž zpracování přímo souvisí se provozem a registrací na webových stránkách a uzavírání smluv na těchto stránkách, zejména:
  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, firma, IČO),
  2. kontaktní údaje (bydliště / sídlo, telefonický kontakt, emailová adresa)
 2. veškeré osobní údaje související s plněním uzavřených smluv, kdy se jedná nad rámec údajů v bodě 1. zejména o místo dodání, bankovní spojení, přehled objednávek
 3. veškeré osobní údaje, jejichž zpracování nepřímo souvisí s realizací činnosti Správce, a to zejména IP adresy, přihlašovací údaje k účtu na webových stránkách, záznamy o návštěvě webové stránky)
 4. údaje poskytnuté subjektem údajů nad rámec výše uvedených při registraci na webových stránkách.
 1. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze v souladu s GDPR (ustanovení čl. 6 odst. 1) a zákonem, tedy na základě:

 1.  smlouvy, pro jejíž plnění je zpracování osobních údajů nezbytné (tedy kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu);
 2. za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (tedy v souvislosti s registrací a založením účtu na webových stránkách);
 3. plnění povinností vyplývajících Správci z právních předpisů České republiky či EU (např. vedení účetnictví, archivace písemností, poskytování součinnosti orgánům veřejné moci atd.);
 4. oprávněného zájmu Správce (např. ve vztahu k osobním údajům využívaných za účelem marketingu a oslovování klientů);

  a pro následující účely:

  1.  plnění smlouvy, pro jejíž splnění je zpracování osobních údajů nezbytné;
  2. vytvoření a vedení účtu klientů na webu Správce za účelem usnadnění uzavírání smluv
  3. marketingu – nabízení produktů a služeb stávající klientům Správce (telefonicky či emailem);
  4. zlepšování a zkvalitňování služeb a nabídky zboží.
   1. Zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů Správce a možnost námitky subjektu údajů

   Správce je ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněn, i bez předchozího souhlasu subjektu údajů (osob, kterých se osobní údaje týkají), zpracovávat jejich osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů. Správce takto zpracovává zejména údaje související s monitorováním přístupu na webové stránky,  jakož i za účelem marketingu a propagace činnosti Správce.

   Správce je v této souvislosti oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za předpokladu, že oprávněný zájem Správce není převážen zájmy a/nebo základními právy a svobodami osob, jejichž osobní údaje mají být zpracovány (např. ochrana soukromí).

   Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce ve smyslu tohoto článku dokumentu, je proti takovému postupu Správce oprávněna vznést námitku. V takovém případě je Správce povinen provést tzv. posouzení oprávněného zájmu.

   Je-li námitka vznesená proti zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu zjevně neodůvodněná a/nebo nepřiměřená či je učiněna nedostatečně identifikovaným subjektem údajů (anonymně), je Správce oprávněn ji odmítnout, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne jejího obdržení. O rozhodnutí o vyřízení námitky informuje Správce stěžovatele (je-li to možné) písemně a je povinen své rozhodnutí odůvodnit.

   1. Poskytnutí osobních údajů dalším osobám (příjemcům)

   Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů dle potřeb následujícím třetím osobám:

   •  externí účetní, externí advokátní kanceláři, externím auditorům, či jiným externím poradcům za účelem využití jimi poskytovaných služeb;
   • osobám poskytujícím IT služby;
   • dopravcům, případně jiným smluvním partnerům za účelem řádného plnění smlouvy;
   • orgánům veřejné moci, jakož i dalším subjektům, vyplývá-li povinnost předat osobní údaje pro Správce z právních předpisů;
   • dalším subjektům za jiným účelem po předchozím oznámení subjektu údajů či na jeho žádost. 
   1. Způsob zpracování osobních údajů

   Správce klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických prostředků osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny a na základě vnitřních předpisů podléhají povinnosti mlčenlivosti.

   Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

   1. Doba uložení osobních údajů

   Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů Správce, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

   Osobní údaje související s registrací a účtem na webových stránkách jsou zpracovávány do doby zrušení účtu ze strany klienta.

   Osobní údaje související s uzavřenými kupními smlouvami jsou zpracovávány po dobu trvání účtu a v případě jeho zrušení či uzavření smlouvy bez založení účtu na webových stránkách po dobu nezbytnou pro její plnění a následně po dobu stanovenou právními předpisy, tedy s ohledem na zákonnou povinnost uchovávat daňové doklady po dobu deseti (10) let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k dodání zboží.

   1. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

   Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány, je oprávněna:

   1. žádat Správce o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
   2. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
   3. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
    1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
    2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
    3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
    4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   4. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
    1. popírá jejich přesnost;
    2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
    3. Správce je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
    4. vznesl námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany Správce rozhodnuto;
   5. žádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které o něm zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
   6. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů Správce námitku;
   7. právo podat proti Správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
   1. Postup Správce v souvislosti s žádostmi subjektů osobních údajů

   Jak již bylo výše uvedeno, osoba, jejíž osobní údaje Správce zpracovává, se na něj jako na správce může obrátit a uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu zejména v ustanovení čl. X.

   Obdobně, jako je uvedeno v souvislosti s námitkou proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů v ustanovení čl. VI. tohoto dokumentu, je Správce oprávněn postupovat i v dalších případech.

   Obecně je Správce povinen reagovat na žádosti osob, jejichž osobní údaje zpracovává, ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti (podnětu či námitky). V případě velkého množství žádostí či s ohledem na jejich rozsah, je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva (2) měsíce, celkem tedy na měsíce tři (3). V takovém případě je však Správce povinen žadateli (stěžovateli) do jednoho (1) měsíce ode dne podání žádosti sdělit, že lhůtu prodlužuje.

   Ve stanovené lhůtě Správce vyrozumí žadatele (stěžovatele) o přijatých opatřeních či o jejich nepřijetí. V případě nepřijetí opatření informuje Správce žadatele o důvodech takového rozhodnutí a o možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a o dalším možném postupu v rámci soudní soustavy.

   Veškerá sdělení na žádost osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, a rozhodnutí o námitkách, poskytuje Správce bezplatně. To však neplatí, jsou-li podané žádosti (námitky) zjevně nedůvodné a/nebo nepřiměřené (zejména se opakují). V takovém případě může Správce odmítnout žádosti vyhovět nebo sdělení či učinění úkonu zpoplatnit s přihlédnutím k administrativním nákladům s tím spojeným.

   Aquanix s.r.o.

   středa, 10 leden 2024 11:04

   Naše produkty

   Snažíme se neustále zlepšovat a posouvat obor hospodaření s dešťovou vodou kupředu. Na základě našich zkušeností z realizací na klíč jsme jako první v České Republice vyvinuli speciální plochou nádrž, která je určená do extremních podmínek s výskytem vysoké hladiny podzemní vody či jílovitého podloží.

   Ploché podzemní nádrže Iris

   Unikátní ploché nádrže Iris od společnosti Aquanix jsou vhodné do extrémních podmínek s výskytem vysoké hladiny podzemní vody či jílovitého podloží. Nádrže je možné instalovat do pojezdových ploch bez nutnosti stavebních úprav (nikoli v kombinaci s vysokou hladinou podzemní vody). Díky jejich speciální konstrukci a nízké výšce mají skvělé statické vlastnosti a dovolují krytí až 1 m.

   Součástí dodávky je teleskopický plastový uzamykatelný poklop s nosností 600 kg. Ke každé nádrži je dodáno těsnění pro nátok a odtok. Možnost připojení v dimenzích DN 110 až DN 160 – otvory vrtáme před expedicí po domluvě se zákazníkem. Ve standardu je nádrž vybavena vstupním komínkem vysokým 333 mm. V příslušenství je možno dokoupit prodlužovací nástavec s výškou 500 mm.

   Ultrazvukový hladinoměr WiMS US 10

   WiMS US10 je inovativní ultrazvukový bezdrátový wi-fi senzor, který nabízí přesné a spolehlivé měření hladiny vody v nádržích, cisternách a studnách. Díky své technologii umožňuje rychlé a přesné získávání dat o úrovni vody online, což je klíčové pro správu a monitorování zásob vody.

   Senzor snadno a bezdrátově komunikuje s centrálním systémem, který umožňuje sledování naměřených hodnot a zobrazuje grafické zobrazení pro snadné porovnávání a analýzu dat. S vodotěsným provedením je WiMS US10 ideálním řešením pro různé obory, jako je zemědělství, průmysl, domácnosti a veřejné objekty.

   pátek, 10 září 2021 16:48

   Kariéra

   Naše pracovníky spojuje nadšení pro udržitelný způsob života, odpovědnost k sobě samým i druhým a vysoká profesionalita. Přesně takové kolegy právě teď hledáme!

   Rádi bychom naše řady rozšířili o:

   Obchodně technického manažera

   Zákazník nám pošle poptávku a na nás je zjistit veškeré detailní informace. V praxi to znamená nejen telefonický, ale většinou i osobní kontakt. Když je po úvodním telefonátu a případné orientační nabídce pozitivní odezva od klienta a jeho zájem o naše služby trvá, je potřeba jet prozkoumat místo instalace a následně udělat co nejpřesnější realizační cenovou nabídku. Následně je třeba zjistit zpětnou vazbu od klienta a ideálně získat objednávku. Tím je Vaše práce hotova a předáte klienta realizačnímu týmu.

   Na tuto pozici tedy hledáme někoho, kdo má rád přímé jednání s lidmi, disponuje alespoň základními vědomostmi z prostředí stavby, zahrad apod., rád se učí novým věcem, k práci přistupuje zodpovědně a disponuje řidičským průkazem skupiny B.

   Odměnou bude nejen adekvátní platové ohodnocení (fixní mzda + provize z hodnoty uzavřené objednávky případně prodeje materiálu) a příjemný kolektiv, ale i individuální přístup, řádná doba dovolené na zotavenou a pochopení pro jakékoli nenadálé životní situace.

   Pokud vás pracovní pozice oslovila, neváhejte nám zaslat životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.! Budeme se těšit.

   Realizační skupinu, případně i jednotlivce

   Realizací máme hodně a nestíháme. Hledáme kolegy do našeho realizačního týmu. Ideální představu pro nás splňuje parta alespoň 3 lidí, která disponuje vlastním autem a nejsou jí cizí základní instalatérské práce ohledně spojování KG trubek, zahradního vedení polyetylenu, nebojí se vzít do ruky i lopatu a krumpáč. Děláme sice výkopy bagrem, ale ne vždy a všude se dostaneme. Velkou výhodou je zkušenost s elektromontážemi a instalatéřinou.

   Tím nejdůležitějším je však pro nás ochota pracovat a učit se novým věcem. Za zodpovědnost a spolehlivost rádi předáme naše know-how a vše kolem realizací akumulačních nádrží na dešťovou vodu Vás naučíme. Současně se můžete těšit na rozmanitou práci po celé České republice, přátelský přístup a dobré finanční ohodnocení za kvalitně odvedenou práci.

   Je vás o jednoho víc nebo míň? Jste sám? Nevadí! Pošlete nám o sobě informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a společně zkusíme vymyslet možnosti spolupráce.

   pondělí, 01 únor 2021 13:45

   Dotační program velká Dešťovka

   Velká Dešťovka je operační program, který nabízí pomoc obcím, městům, církvím a spolkům v podobě získání dotace od Ministerstva životního prostředí.

   Na co lze získat dotaci?

   Dotaci lze získat např. na zakoupení nádrží k veřejným objektům, přičemž dešťovou vodu následně lze využívat k zalévání a zavlažování veřejné zeleně, zahrad, pro splachování WC ve školách nebo v jiných obecních a veřejných budovách, případně vodu lze využít jako užitkovou. Obec tedy nebude veškerou dešťovou vodu odvádět do kanalizace ale bude s ní hospodařit a přebytečnou vodu nechávat vsakovat do půdy, čímž obec bude dotovat zásoby podzemní vody. Dotace se totiž dále vztahuje i na jakékoli vsakovací objekty v podobě vsakovacích bloků, tunelů, jímek atp., výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů za povrchy propustné a to např. u parkovišť nebo jiných veřejných ploch, výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a jiná protipovodňová opatření.

   Výše dotace

   U projektů, které jsou ohodnocené nad 200 000 Kč je možné získat až 85 % dotaci z celkových způsobilých výdajů.

   Pokud se jedná o projekty zaměřené na zvýšení retenční kapacity potoků, řek, všeobecné zlepšení přirozených rozlivů, vybudování povodňového parku atd., je možné získat dotaci až ve výši 95 %.

   Typy dotace

   Akumulace dešťové vody na zálivku nebo zálivku a WC – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou akumulovat dešťovou vodu v nádržích a chtějí ji využívat na zalévání zahrady, veřejné zeleně, ale i pokud chtějí využívat dešťovou vodu jako užitkovou. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují podzemní nádrž na dešťovou vodu, čerpadla, zavlažovací systémy, rekonstrukci dešťových svodů, práci, projektovou dokumentaci, technický dozor, ale i přípravu žádosti o dotaci.

   Přeměna nepropustných povrchů za propustné – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou přeměnit nepropustné plochy na plochy propustné. Velkým příkladem mohou být parkovitě, cesty, ulice, shromaždiště atd. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují náklady na materiál např. v podobě vsakovacích bloků nebo tunelů, projektovou dokumentaci, technický dozor a samotnou přípravu žádosti o dotaci.

   Vsakovací systémy s retenčním prostorem – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou dešťovou vodu vsakovat. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují náklady podzemní nádrž na dešťovou vodu, stavební a montážní práce, rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy a rekonstrukci dešťových svodů, projektovou dokumentaci, technický dozor a přípravu žádosti.

   Ostatní přijatelné projekty – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou využívat dešťovou vodu i na jiné technické projekty, kde se dešťová voda bude vhodně využívat. Příkladem mohou být zasakovací průlehy, retenční a akumulační nádrže a jinak podobné projekty. Dotace ve výši 85 % zahrnuje materiál, projektovou dokumentaci, technický dozor a samotnou přípravu žádosti.

   středa, 27 leden 2021 14:27

   Kontakt

   Kontaktní údaje

   • Aquanix s.r.o.
   • Vídeňská 340
   • 252 50 Vestec
   • IČ: 05385831
   • DIČ: CZ05385831
   • Číslo účtu Fio: 2501070137/2010
   • Číslo účtu ČS: 6197218309/0800
   • ID datové schránky: j8w29r2

   Společnost je vedená u Městského soudu v Praze složka C 262872.

   Otevírací doba

   • Po - Pá: 8:00 - 16:30
   • Případnou schůzku je potřeba domluvit předem.

   Kontaktujte nás

   Máte zájem o realizaci? Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit! Jsme Vám kdykoli k dispozici na telefonním čísle 721 466 101 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případně můžete vyplnit tento formulář a my se Vám ozveme.

   Vyplňte prosím Vaše jméno

   Zadejte prosím Váš telefon

   Zadejte prosím platnou emailovou adresu

   Napište nám prosím, o co máte zájem nebo s čím potřebujete pomoc či poradit

   Invalid Input

   Náš tým

   Jaroslav Veselý
   Jaroslav Veselý
   Jednatel společnosti
   +420 721 466 101
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Eva Komersová
   Eva Komersová
   Objednávky a péče o zákazníky
   +420 771 188 855
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Ondřej Samek
   Ondřej Samek
   Vsakování a realizace staveb
   +420 728 045 396
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   František Krpata
   František Krpata
   Realizace staveb
   +420 608 817 971
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Alena Veselá
   Alena Veselá
   Marketing a PR
   +420 724 685 375
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Volné pozice
   Hledáme posily
   Kontaktujte nás
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   více informací

   Fotografie kanceláře

   Mapa

   čtvrtek, 10 prosinec 2020 10:25

   Dotační program Dešťovka

   Chcete ušetřit své peníze a získat dotaci z programu Dešťovka? Pokud máte o dotaci zájem, nastíníme Vám, kdo má na dotaci nárok, na co všechno můžete dotaci získat, jakou částku je možné získat, jak dlouho na ni budete čekat a jak na dotaci krok za krokem. Pokud sháníte dotaci pro město či obec pokračujte na dotační program velká Dešťovka.

   Žádost o dotaci je možné podat Státnímu fondu životního prostředí České republiky kdykoliv před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace s podmínkou, že výdaj je způsobilý pouze pokud byl uskutečněn po 27. dubnu 2017 a není starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

   Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce vč. zásypových materiálů i úpravu rozvodů v domě. Minimální velikost nádrže musí být 2 m³ a srážková voda musí být odvodněna ze 100 % střechy. Pokud z technického důvodu nemůžete čerpat 100 % odvodnění ze střechy, je nutné zažádat úřad o výjimku. (Např. pokud bydlíte v řadovém domku, kde nemůžete využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice).

   Kdo má na dotaci nárok?

   Dotaci získá ten, kdo je vlastník nebo stavebník rodinných, rekreačních a bytových domů, přičemž dům musí být trvale obývaný. Trvalé bydliště však není podmínkou. Osoba žadatele může být jak právnická, tak fyzická. Dotaci tedy může získat i firemní objekt, objekt spolků a veřejných subjektů, všichni vlastníci nebo stavebníci obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   Typy dotace

   Zalévání dešťovou vodou

   Platí pro celou ČR. Dotace je schválena pouze u stávajících domů, které prošly kolaudací před 27. 4. 2017. Pro majitele novostaveb tedy dotace neplatí, přičemž za novostavbu se považuje stavba, která byla nebo bude kolaudována (zapsána do KN) po 27. dubnu 2017.

   Dotace je poskytnuta až do 50 % uznatelných nákladů, přičemž nejvíce lze získat 20 000 Kč fixní částky + 3 500 Kč/m³ proměnné částky dle velikosti nádrže, nejvíce však 55 000 Kč.

   Zalévání dešťovou vodou + splachování WC

   Dotaci na zalévání dešťovou vodou a splachování WC platí pro celou Českou Republiku a to jak pro stávající domy tak i novostavby. Dotace je poskytnuta až do výše 50 % nákladů, přičemž nejvíce lze získat 35 000 Kč fixní částky + 3 500 Kč/m³ proměnné částky dle velikosti nádrže, nevíce však celkem 65 000 Kč.

   POZOR! Pokud se rozhodnete pro tuto oblast dotace, je nutné kontaktovat svého provozovatele vodovodu a kanalizace a domluvit s ním vše potřebné. Pokud je nemovitost připojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, je třeba platit stočné za dešťovou vodu, která projde přes záchod. Způsob určení poplatku se může lišit dle jednotlivých provozovatelů. Jednou z možností, jak měřit vodu, která projde záchodem pomocí podružného vodoměru. Někteří provozovatelé určují poplatky jednoduše paušálem násobeným množstvím osob.

   Šedá voda

   Dotaci na šedou vodu mohou získat především osoby, které se teprve chystají stavět, ale zažádat o tento typ dotace mohou i majitelé již existujících domů.

   Dotace je poskytnuta až do výšky 50 % nákladů, přičemž nejvýše lze získat 60 000 Kč fixní částky v kombinaci s využitím srážkové vody, nebo 45 000 Kč fixní částky bez kombinace s využitím srážkové vody, + 3 500 Kč/m³ nádrže, nejvýše však 105 000 Kč.

   Dále je možné získat dotaci do výše 10 000 Kč na zpracování. Zpracování může obsahovat odborný posudek, projektovou dokumentaci a případnou administraci.

   Jak dlouho na dotaci budu čekat?

   Státní fond životní prostředí dodržuje pravidlo 3 týdnů tzn., že žadatel vždy obdrží odpověď na své podání, doplnění žádosti, doložení realizace do 3 týdnů.

   Jak na získání dotace krok za krokem

   Krok č. 1 – Odborný posudek, seznámení se s podmínkami programu.

   Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta nebo dodavatelskou firmu, která vám vypracuje návrh řešení a odborný posudek. Obojí jsme Vám schopni zpracovat, odborný posudek vám nabídneme ke koupi naší nádrže se slevou 2 000 Kč.

   Krok č. 2 – Administrace

   Je nutné mít k dispozici veškerou dokumentaci, která je zapotřebí k doložení žádosti. Tedy odborný posudek, souhlas spoluvlastníka domu, faktury, účetní doklady atp. My Vám samozřejmě veškerou fakturaci a doklady dodáme, i kdybyste se rozhodli pouze pro koupi nádrže bez realizace.

   Krok č. 3 – Odeslání žádosti

   Odeslat žádost lze elektronicky prostřednictvím datové schránky, poštou do 30 dnů, případně osobně na podací místo krajského pracoviště Fondu. K žádosti je nezbytné doložit: podepsaný formulář žádosti, odborný posudek a případně další dokumenty (plná moc, pokud řešíte dotaci v zastoupení, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků, pokud je dům ve společném vlastnictví atd. U staveb určených dle KN pro rodinnou rekreaci je třeba doložit trvalé obývání (faktury za vodu, elektřinu atd..) neboť trvalý pobyt není dostačující důkaz.

   Krok č. 4 – Posouzení žádosti

   Posouzení žádosti trvá krajskému pracovišti Fondu nejdéle 3 týdny. Pokud máte vše v pořádku, žádost je akceptována. Pokud ne, je nutné doložit vše, k čemu vás Fond vyzve a to do 30 dnů od doručení výzvy k odstranění nedostatků.

   Krok č. 5 – Realizace

   Pokud máte již vše schváleno a Fond žádost akceptuje, je nutné do 12 měsíců u stávajících domů, 24 měsíců u novostaveb začít s realizací. My jsme schopni zajistit realizaci dle Vašich potřeb na klíč nebo třeba jen částečně. Realizace dešťové nádrže obvykle trvá kolem 3 dnů.

   Krok č. 6 – Doložení dokončení realizace a vyhodnocení žádosti

   Formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků, faktury, soupis prací, potvrzení o zaplacení všech pohledávek (výpis z bankovního účtu), dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu, v některých případech u využívání šedé vody povolení k vypouštění odpadních vod podzemních vod, dokument mezi vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace nebo dokumenty k veřejné podpoře.

   Předložené dokumenty jsou prověřeny ve lhůtě 3 týdnů. Pokud je vše v pořádku, následuje rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Pokud chybí nějaký dokument, jste vyzváni k doložení potřebných dokumentů ve stanovené lhůtě.

   Krok č. 7 – Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

   Pokud je vše v pořádku rozhodne ministerstvo životního prostředí o udělení podpory, načež Fond s vámi uzavře písemnou smlouvu, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky a náležitosti, čímž je např. výše dotace. Tuto smlouvu je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem a podepsanou ji zaslat dle pokynů, které obdržíte společně se smlouvou.

   Krok č. 8 – Vyplacení podpory

   Pokud zašlete vámi podepsanou smlouvu dle pokynů, připíše Fond výši dotace dle smlouvy na vámi zadaný bankovní účet.

   Máte zájem o vyřízení dotace?

   Máte zájem o vyřízení žádosti o dotaci, zpracování odborného posudku nebo obojí dohromady? Níže naleznete v přehledné tabulce ceník našich služeb, zároveň nabízíme dokumenty ke stažení, které od Vás budeme potřebovat a také základní formulář, který nám pomůže se ve vaší situaci zorientovat a umožnit nám zpracování podkladů.

   Služba Cena
   Zpracování odborného posudku pro zálivku zahrady 5000 Kč
   Zpracování odborného posudku pro splachování WC a zálivku zahrady 6000 Kč
   Podání žádosti o dotaci a zpracování odborného posudku pro zálivku zahrady 11000 Kč
   Podání žádosti o dotaci a zpracování odborného posudku pro splachování WC a zálivku zahrady 12000 Kč
   Zpracování odborného posudku pro využití šedé vody individuálně

   Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě, že si od nás objednáte materiál pro realizaci, na výše uvedené služby dostanete slevu 2000 Kč.

   Dokumenty ke stažení

   Níže naleznete dokumenty ke stažení. V případě, že od nás budete chtít podání žádosti, je potřeba vyplnit plnou moc na naši společnost Aquanix s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ: 05385831. V případě více vlastníku nemovitosti bude také potřeba souhlasné prohlášení vlastníků (stačí podpis ostatních vlastníků, kteří nedávají plnou moc). Oba dokumenty stačí podepsat a naskenovat, není potřeba úředně ověřený podpis.

   Název dokumentu
   Formulář k žádosti a odbornému posudku pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady
   Formulář k žádosti a odbornému posudku pro využívání dešťové vody na splachování WC a zálivku zahrady
   Text výzvy k dotačnímu programu Dešťovka
   Příloha 1 - Vzor plné moci
   Příloha 2 - Souhlasné prohlášení vlastníků
   Příloha 3 - Doložení dokončení realizace
   Příloha 4 - Čestné prohlášení de minimis
   Příloha 5 - Zpětvzetí žádosti

   Žádost o dotaci Dešťovka

   Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.

   Vyplňte prosím Vaše telefonní číslo.

   Vyplňte prosím platný email.

   Zadejte prosím lokalitu pozemku, kde bude podzemní nádrž instalována.

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input

   Pokud chcete celý proces urychlit, můžete rovnou zaslat vyplněné potřebné dokumenty, které naleznete na této stránce.

   Invalid Input

   úterý, 08 prosinec 2020 16:17

   Naše služby

   Specializujeme se na hospodaření s dešťovou vodou od konzultace přes projektování, realizace až po servis a údržbu. Máte nápad či projekt na zpracování dešťové vody? Neváhejte se na nás kdykoli obrátit. V hospodaření s dešťovou vodou máme mnohaleté zkušenosti a vždy jsme schopni navrhnout optimální řešení. Níže v textu se vám pokusíme přiblížit veškeré naše služby, které nabízíme.

   Konzultace

   Konzultace ohledně možností využívání a likvidování dešťové vody. Poradíme Vám, jak splnit požadavky stavebního úřadu na „likvidaci“ srážkové vody, i když se může zdát situace velmi obtížná, příkladem může být vysoká hladina podzemní vody nebo jílovité či skalnaté podloží. Navrhneme Vám funkční a optimální řešení. Konzultace provádíme ZDARMA! Jsme Vám k dispozici buď na tel. 721 466 101, nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud byste nás nezastihli, hned jak to bude možné, ozveme se zpět!

   Projekce a inženýring

   Pro nakládání s dešťovou vodou ve většině případů není zapotřebí projektové dokumentace. Pokud to ale příslušné úřady požadují, zakreslíme Vám navržené řešení do projektové dokumentace nebo Vám vypracujeme sólo projekt. Zajistíme Vám razítko od autorizovaného projektanta a vyřídíme za Vás jednání na stavebním úřadě i povolení dotčených objektů.

   Realizace na klíč

   Realizace rozdělujeme na akumulaci srážkové vody (podzemní nádrže na dešťovou vodu) a likvidaci dešťové vody (vsakovací objekty). Tato řešení se samozřejmě mohou vzájemně doplňovat, rozdělení zde je pouze pro přehlednost. Možnosti řešení akumulace dešťové vody – zálivka x WC x využití šedé vody – zajistíme Vám komplexní systém a řešení na využívání dešťové vody. Pomůžeme Vám s výběrem vhodné podzemní nádrže na dešťovou vodu a dalšího příslušenství, které bude vhodné pro využívání dešťové vody jak na zahradě, tak v domě. Realizaci provádíme jak na klíč, tak podle Vašich požadavků.

   Podzemní nádrže na dešťovou vodu - vzorové nabídky

   Využití dešťové vody na zálivku zahrady

   Využití dešťové vody na zálivku zahrady

   Nabídka na klíč pro zálivku zahrady obsahuje:

   Materiál
   • Podzemní nádrž na dešťovou vodu, PE pochozí poklop
   • Filtrační koš na zachycení hrubých nečistot do nádrže
   • Ponorné automatické čerpadlo
   • Zahradní šachta rozvodu vody s rychlospojkou na hadici
   Práce
   • Výkop pro nádrž
   • Obsypový materiál (štěrk / písek)
   • Napojení na dešťovou kanalizaci v místě nádrže
   • Instalace čerpadla, napojení na elektro v místě nádrže
   • Instalace zahradní šachty

   Nabídka neobsahuje: Vsakovací objekt, odvoz a uložení přebytečné zeminy, dešťovou kanalizaci od okapů k nádrži (v případě zájmu rádi naceníme)

   Využití dešťové vody na splachování WC a zálivku zahrady

   Využití dešťové vody na splachování WC a zálivku zahrady

   Nabídka na klíč pro splachování WC a zálivku zahrady obsahuje:

   Materiál
   • Podzemní nádrž na dešťovou vodu, PE pochozí poklop
   • Filtrační šachta na zachycení hrubých nečistot před nádrží
   • Ponorné automatické čerpadlo
   • Jednotka pro dopouštění nádrže z řadu / studny při nedostatku vody v nádrži
   • Jemný filtr do technické místnosti
   • Tlaková nádoba do technické místnosti
   • Zahradní šachta rozvodu vody s rychlospojkou na hadici
   Práce
   • Výkop pro nádrž
   • Obsypový materiál (štěrk / písek)
   • Napojení na dešťovou kanalizaci v místě nádrže
   • Instalace čerpadla, napojení na elektro v místě nádrže
   • Instalace zahradní šachty
   • Instalace jemného filtru a tlakové nádoby v technické místnosti

   Nabídka neobsahuje: Vsakovací objekt, odvoz a uložení přebytečné zeminy, dešťovou kanalizaci od okapů k nádrži, vedení užitkové vody v domě k wc (v případě zájmu rádi naceníme)

   Využití přečištěné šedé vody na splachování WC a zálivku zahrady

   Využití přečištěné šedé vody na splachování WC a zálivku zahrady

   Nabídka na klíč pro využití přečištěné šedé vody na splachování WC a zálivku zahrady obsahuje:

   Materiál
   • Podzemní nádrž na dešťovou vodu, PE pochozí poklop
   • Filtrační šachta na zachycení hrubých nečistot před nádrží
   • Čistírna šedé vody
   • Ponorné automatické čerpadlo
   • Jednotka pro dopouštění nádrže z řadu / studny při nedostatku vody v nádrži
   • Jemný filtr do technické místnosti
   • Tlaková nádoba do technické místnosti
   • Zahradní šachta rozvodu vody s rychlospojkou na hadici
   Práce
   • Výkop pro nádrž
   • Obsypový materiál (štěrk / písek)
   • Napojení na dešťovou kanalizaci v místě nádrže
   • Instalace čistírny šedé vody
   • Instalace čerpadla, napojení na elektro v místě nádrže
   • Instalace zahradní šachty
   • Instalace jemného filtru a tlakové nádoby v technické místnosti

   Nabídka neobsahuje: Vsakovací objekt, odvoz a uložení přebytečné zeminy, dešťovou kanalizaci od okapů k nádrži, vedení užitkové vody v domě k wc (v případě zájmu rádi naceníme)

   V následující tabulce jsou v posledních třech sloupcích uvedeny orientační ceny (včetně DPH 15% pro rodinné domy) jednotlivých výše zmíněných variant realizace. Ceny jsou pouze orientační pro vaši představu. U každého projektu vytváříme jedinečnou nabídku přímo na míru, která reflektuje veškeré okolnosti ovlivňující výši ceny realizace.

   Typ nádrže pojezdová* plocha střechy plocha zahrady Zálivka WC a zálivka šedá voda
   Olympia 2350 l NE do 60 m2 do 300 m2 62 000 Kč -- --
   Cristall 2650 l ANO do 60 m2 do 300 m2 68 000 Kč -- --
   Smart 3600 l NE do 90 m2 do 400 m2 84 000 Kč 109 000 Kč --
   Columbus 3700 l ANO do 90 m2 do 400 m2 95 000 Kč 120 000 Kč --
   Columbus 4500 l ANO do 90 m2 do 400 m2 112 000 Kč 139 000 Kč --
   Smart 5000 l NE do 120 m2 do 500 m2 100 000 Kč 127 000 Kč 237 000 Kč
   Smart 6000 l NE do 160 m2 do 700 m2 106 000 Kč 132 000 Kč 242 000 Kč
   Columbus 6500 l ANO do 160 m2 do 700 m2 128 000 Kč 154 000 Kč 264 000 Kč
   Columbus XL 8500 l ANO do 220 m2 do 900 m2 160 000 Kč 187 000 Kč 297 000 Kč
   Columbus XL 10000 l ANO do 280 m2 do 1000 m2 175 000 Kč 200 000 Kč 310 000 Kč

   *možnost pojezdu osobními automobily bez nutnosti instalace betonové roznášecí desky

   Vsakování dešťové vody

   Vsakování dešťové vody je třeba řešit v 90 % případů, ať už zákazník chce dešťovou vodu akumulovat a využívat, nebo nechce. Požadavek vsakování dešťové vody na pozemku investora je legitimní podmínkou pro získání stavebního povolení. Pomůžeme Vám navrhnout dlouhodobě funkční a ekonomicky optimální vsakovací objekt. Řešíme návrhy a realizace nejen pro pro rodinné domy a chaty, ale i pro výrobní haly, parkoviště, administrativní budovy apod. Často řešíme poptávky právnických osob, které za odvádění srážkových vod do kanalizace platí provozovatelům velké sumy ročně. Vybudování vsakovacího objektu je pro ně často levnějším řešením a za několik let znamená značnou úsporu.

   Velkoobchodní projektové dodávky

   Zabýváme se projektovými dodávkami na stavby přes naše velkoobchodní partnery nebo přímo na realizační společnosti. Pokud potřebujete na stavbu materiál pro dešťovou kanalizaci, určitě nás poptejte. Umíme nabídnout nejen zajímavé ceny a rychlé dodávky, ale také odborné technické poradenství. Nabízíme zejména šachty, filtrační šachty, vsakovací objekty, retenční nádrže s regulovaným odtokem, OLK - odlučovače lehkých kapalin (ORL - odlučovače ropných látek) a sorpční vpusti.

   Údržba / servis

   Potřebovali byste údržbu a servis podzemní nádrže? Zajistíme Vám čištění nádrže vysokotlakým čištěním, odsátí nečistot z nádrže, dočištění kartáčem, vyčištění filtrační šachty nebo filtračního koše. Celkový servis za 8 000 Kč s DPH vč. dopravy.

   Pokud byste měli zájem o další práce, jakými jsou např. instalace čerpadla, koše atp., cena je pak účtována individuálně podle skutečné práce.

   Dotace

   Pokud uvažujete o zapojení do dotačního programu Dešťovka a získání finančních prostředků na svůj projekt, rádi Vám pomůžeme. Nabízíme kompletní administraci i se všemi potřebnými náležitostmi (žádost, posudek, komunikace se SFŽP) nebo pouze zpracování odborného posudku nezbytného k získání dotace. Veškeré potřebné informace spolu s potřebnými dokumenty k dotačnímu programu Dešťovka naleznete na našem webu.

   více informací o dotačním programu Dešťovka

   Ostatní služby

   Provádíme i ostatní stavební práce jakými jsou např. oplocení vč. podhrabových desek, základové desky, zednické práce atp. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

   úterý, 08 prosinec 2020 16:05

   O společnosti

   Společnost Aquanix s.r.o. vznikla v roce 2016 jako mladá perspektivní firma, která se postupem času rozrostla. Nyní naše firma disponuje zaměstnanci, kteří mají vysokoškolské vzdělání v oboru vodohospodářství a praxi v oboru přes 10 let, projektanty vodních a pozemních staveb s oprávněním vykonávat technický dozor investora, odborníky na čerpací techniku a závlahové systémy, stavbyvedoucí se zkušenostmi z mnoha realizací, a odborníky pro získávání dotace.

   Našim cílem je být v souladu s přírodou a chránit životní prostředí, dodávat kvalitní a ověřené výrobky, zrealizovat projekt, který bude vyhovovat Vašim požadavkům, udělit odbornou konzultaci pro řešení s nakládáním dešťové vody, a především přinášet povědomí o možnostech využívání dešťové vody.

   Zabýváme se především návrhy a realizacemi systému pro využívání dešťové vody, vsakováním a retencí dešťové vody. Navrhujeme takové řešení, které je ekonomické a plně funkční, přičemž je v souladu s Vašimi potřebami, legislativou a přírodou.

   V roce 2018 jsme pro Vás zřídili specializovaný e-shop, kde naleznete velkou škálu výrobků předních evropských výrobců pro využívání, ale i likvidaci dešťové vody. Za veškerými výrobky si stojíme a věříme v jejich funkčnost a kvalitu. Značky, které můžete nalézt na našem e-shopu jsou např. Graf, Plastsvar, Dab Pumps, Gardena, Bradas a mnoho dalších.