Dotační program velká Dešťovka

Velká Dešťovka je operační program, který nabízí pomoc obcím, městům, církvím a spolkům v podobě získání dotace od Ministerstva životního prostředí.

Na co lze získat dotaci?

Dotaci lze získat např. na zakoupení nádrží k veřejným objektům, přičemž dešťovou vodu následně lze využívat k zalévání a zavlažování veřejné zeleně, zahrad, pro splachování WC ve školách nebo v jiných obecních a veřejných budovách, případně vodu lze využít jako užitkovou. Obec tedy nebude veškerou dešťovou vodu odvádět do kanalizace ale bude s ní hospodařit a přebytečnou vodu nechávat vsakovat do půdy, čímž obec bude dotovat zásoby podzemní vody. Dotace se totiž dále vztahuje i na jakékoli vsakovací objekty v podobě vsakovacích bloků, tunelů, jímek atp., výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů za povrchy propustné a to např. u parkovišť nebo jiných veřejných ploch, výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a jiná protipovodňová opatření.

Výše dotace

U projektů, které jsou ohodnocené nad 200 000 Kč je možné získat až 85 % dotaci z celkových způsobilých výdajů.

Pokud se jedná o projekty zaměřené na zvýšení retenční kapacity potoků, řek, všeobecné zlepšení přirozených rozlivů, vybudování povodňového parku atd., je možné získat dotaci až ve výši 95 %.

Typy dotace

Akumulace dešťové vody na zálivku nebo zálivku a WC – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou akumulovat dešťovou vodu v nádržích a chtějí ji využívat na zalévání zahrady, veřejné zeleně, ale i pokud chtějí využívat dešťovou vodu jako užitkovou. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují podzemní nádrž na dešťovou vodu, čerpadla, zavlažovací systémy, rekonstrukci dešťových svodů, práci, projektovou dokumentaci, technický dozor, ale i přípravu žádosti o dotaci.

Přeměna nepropustných povrchů za propustné – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou přeměnit nepropustné plochy na plochy propustné. Velkým příkladem mohou být parkovitě, cesty, ulice, shromaždiště atd. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují náklady na materiál např. v podobě vsakovacích bloků nebo tunelů, projektovou dokumentaci, technický dozor a samotnou přípravu žádosti o dotaci.

Vsakovací systémy s retenčním prostorem – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou dešťovou vodu vsakovat. Dotace ve výši 85 % je vyplacena za způsobilé náklady, které zahrnují náklady podzemní nádrž na dešťovou vodu, stavební a montážní práce, rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy a rekonstrukci dešťových svodů, projektovou dokumentaci, technický dozor a přípravu žádosti.

Ostatní přijatelné projekty – Tento typ dotace mohou získat veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve atd., kteří se rozhodnou využívat dešťovou vodu i na jiné technické projekty, kde se dešťová voda bude vhodně využívat. Příkladem mohou být zasakovací průlehy, retenční a akumulační nádrže a jinak podobné projekty. Dotace ve výši 85 % zahrnuje materiál, projektovou dokumentaci, technický dozor a samotnou přípravu žádosti.