Dotační program Dešťovka

Chcete ušetřit své peníze a získat dotaci z programu Dešťovka? Pokud máte o dotaci zájem, nastíníme Vám, kdo má na dotaci nárok, na co všechno můžete dotaci získat, jakou částku je možné získat, jak dlouho na ni budete čekat a jak na dotaci krok za krokem. Pokud sháníte dotaci pro město či obec pokračujte na dotační program velká Dešťovka.

Žádost o dotaci je možné podat Státnímu fondu životního prostředí České republiky kdykoliv před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace s podmínkou, že výdaj je způsobilý pouze pokud byl uskutečněn po 27. dubnu 2017 a není starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce vč. zásypových materiálů i úpravu rozvodů v domě. Minimální velikost nádrže musí být 2 m³ a srážková voda musí být odvodněna ze 100 % střechy. Pokud z technického důvodu nemůžete čerpat 100 % odvodnění ze střechy, je nutné zažádat úřad o výjimku. (Např. pokud bydlíte v řadovém domku, kde nemůžete využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice).

Kdo má na dotaci nárok?

Dotaci získá ten, kdo je vlastník nebo stavebník rodinných, rekreačních a bytových domů, přičemž dům musí být trvale obývaný. Trvalé bydliště však není podmínkou. Osoba žadatele může být jak právnická, tak fyzická. Dotaci tedy může získat i firemní objekt, objekt spolků a veřejných subjektů, všichni vlastníci nebo stavebníci obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Typy dotace

Zalévání dešťovou vodou

Platí pro celou ČR. Dotace je schválena pouze u stávajících domů, které prošly kolaudací před 27. 4. 2017. Pro majitele novostaveb tedy dotace neplatí, přičemž za novostavbu se považuje stavba, která byla nebo bude kolaudována (zapsána do KN) po 27. dubnu 2017.

Dotace je poskytnuta až do 50 % uznatelných nákladů, přičemž nejvíce lze získat 20 000 Kč fixní částky + 3 500 Kč/m³ proměnné částky dle velikosti nádrže, nejvíce však 55 000 Kč.

Zalévání dešťovou vodou + splachování WC

Dotaci na zalévání dešťovou vodou a splachování WC platí pro celou Českou Republiku a to jak pro stávající domy tak i novostavby. Dotace je poskytnuta až do výše 50 % nákladů, přičemž nejvíce lze získat 35 000 Kč fixní částky + 3 500 Kč/m³ proměnné částky dle velikosti nádrže, nevíce však celkem 65 000 Kč.

POZOR! Pokud se rozhodnete pro tuto oblast dotace, je nutné kontaktovat svého provozovatele vodovodu a kanalizace a domluvit s ním vše potřebné. Pokud je nemovitost připojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, je třeba platit stočné za dešťovou vodu, která projde přes záchod. Způsob určení poplatku se může lišit dle jednotlivých provozovatelů. Jednou z možností, jak měřit vodu, která projde záchodem pomocí podružného vodoměru. Někteří provozovatelé určují poplatky jednoduše paušálem násobeným množstvím osob.

Šedá voda

Dotaci na šedou vodu mohou získat především osoby, které se teprve chystají stavět, ale zažádat o tento typ dotace mohou i majitelé již existujících domů.

Dotace je poskytnuta až do výšky 50 % nákladů, přičemž nejvýše lze získat 60 000 Kč fixní částky v kombinaci s využitím srážkové vody, nebo 45 000 Kč fixní částky bez kombinace s využitím srážkové vody, + 3 500 Kč/m³ nádrže, nejvýše však 105 000 Kč.

Dále je možné získat dotaci do výše 10 000 Kč na zpracování. Zpracování může obsahovat odborný posudek, projektovou dokumentaci a případnou administraci.

Jak dlouho na dotaci budu čekat?

Státní fond životní prostředí dodržuje pravidlo 3 týdnů tzn., že žadatel vždy obdrží odpověď na své podání, doplnění žádosti, doložení realizace do 3 týdnů.

Jak na získání dotace krok za krokem

Krok č. 1 – Odborný posudek, seznámení se s podmínkami programu.

Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta nebo dodavatelskou firmu, která vám vypracuje návrh řešení a odborný posudek. Obojí jsme Vám schopni zpracovat, odborný posudek vám nabídneme ke koupi naší nádrže se slevou 2 000 Kč.

Krok č. 2 – Administrace

Je nutné mít k dispozici veškerou dokumentaci, která je zapotřebí k doložení žádosti. Tedy odborný posudek, souhlas spoluvlastníka domu, faktury, účetní doklady atp. My Vám samozřejmě veškerou fakturaci a doklady dodáme, i kdybyste se rozhodli pouze pro koupi nádrže bez realizace.

Krok č. 3 – Odeslání žádosti

Odeslat žádost lze elektronicky prostřednictvím datové schránky, poštou do 30 dnů, případně osobně na podací místo krajského pracoviště Fondu. K žádosti je nezbytné doložit: podepsaný formulář žádosti, odborný posudek a případně další dokumenty (plná moc, pokud řešíte dotaci v zastoupení, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků, pokud je dům ve společném vlastnictví atd. U staveb určených dle KN pro rodinnou rekreaci je třeba doložit trvalé obývání (faktury za vodu, elektřinu atd..) neboť trvalý pobyt není dostačující důkaz.

Krok č. 4 – Posouzení žádosti

Posouzení žádosti trvá krajskému pracovišti Fondu nejdéle 3 týdny. Pokud máte vše v pořádku, žádost je akceptována. Pokud ne, je nutné doložit vše, k čemu vás Fond vyzve a to do 30 dnů od doručení výzvy k odstranění nedostatků.

Krok č. 5 – Realizace

Pokud máte již vše schváleno a Fond žádost akceptuje, je nutné do 12 měsíců u stávajících domů, 24 měsíců u novostaveb začít s realizací. My jsme schopni zajistit realizaci dle Vašich potřeb na klíč nebo třeba jen částečně. Realizace dešťové nádrže obvykle trvá kolem 3 dnů.

Krok č. 6 – Doložení dokončení realizace a vyhodnocení žádosti

Formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků, faktury, soupis prací, potvrzení o zaplacení všech pohledávek (výpis z bankovního účtu), dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu, v některých případech u využívání šedé vody povolení k vypouštění odpadních vod podzemních vod, dokument mezi vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace nebo dokumenty k veřejné podpoře.

Předložené dokumenty jsou prověřeny ve lhůtě 3 týdnů. Pokud je vše v pořádku, následuje rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Pokud chybí nějaký dokument, jste vyzváni k doložení potřebných dokumentů ve stanovené lhůtě.

Krok č. 7 – Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Pokud je vše v pořádku rozhodne ministerstvo životního prostředí o udělení podpory, načež Fond s vámi uzavře písemnou smlouvu, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky a náležitosti, čímž je např. výše dotace. Tuto smlouvu je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem a podepsanou ji zaslat dle pokynů, které obdržíte společně se smlouvou.

Krok č. 8 – Vyplacení podpory

Pokud zašlete vámi podepsanou smlouvu dle pokynů, připíše Fond výši dotace dle smlouvy na vámi zadaný bankovní účet.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Máte zájem o vyřízení žádosti o dotaci, zpracování odborného posudku nebo obojí dohromady? Níže naleznete v přehledné tabulce ceník našich služeb, zároveň nabízíme dokumenty ke stažení, které od Vás budeme potřebovat a také základní formulář, který nám pomůže se ve vaší situaci zorientovat a umožnit nám zpracování podkladů.

Služba Cena
Zpracování odborného posudku pro zálivku zahrady 4800 Kč
Zpracování odborného posudku pro splachování WC a zálivku zahrady 5800 Kč
Podání žádosti o dotaci a zpracování odborného posudku pro zálivku zahrady 7800 Kč
Podání žádosti o dotaci a zpracování odborného posudku pro splachování WC a zálivku zahrady 8800 Kč
Zpracování odborného posudku pro využití šedé vody individuálně

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě, že si od nás objednáte materiál pro realizaci, na výše uvedené služby dostanete slevu 2000 Kč.

Dokumenty ke stažení

Níže naleznete dokumenty ke stažení. V případě, že od nás budete chtít podání žádosti, je potřeba vyplnit plnou moc na naši společnost Aquanix s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ: 05385831. V případě více vlastníku nemovitosti bude také potřeba souhlasné prohlášení vlastníků (stačí podpis ostatních vlastníků, kteří nedávají plnou moc). Oba dokumenty stačí podepsat a naskenovat, není potřeba úředně ověřený podpis.

Název dokumentu
Formulář k žádosti a odbornému posudku pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady
Formulář k žádosti a odbornému posudku pro využívání dešťové vody na splachování WC a zálivku zahrady
Text výzvy k dotačnímu programu Dešťovka
Příloha 1 - Vzor plné moci
Příloha 2 - Souhlasné prohlášení vlastníků
Příloha 3 - Doložení dokončení realizace
Příloha 4 - Čestné prohlášení de minimis
Příloha 5 - Zpětvzetí žádosti

Žádost o dotaci Dešťovka

Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.

Vyplňte prosím Vaše telefonní číslo.

Vyplňte prosím platný email.

Zadejte prosím lokalitu pozemku, kde bude podzemní nádrž instalována.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Pokud chcete celý proces urychlit, můžete rovnou zaslat vyplněné potřebné dokumenty, které naleznete na této stránce.