Ochrana osobních údajů

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s registrací a nákupem na stránkách www.destovenadrze.cz nebo www.aquanix.cz dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.  Společnost Aquanix s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a nakládá s nimi dle příslušných právních předpis, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 1. Preambule

 Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 GDPR poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem a registrací na stránkách www.destovenadrze.cz a www.aquanix.cz

 1. Správce osobních údajů

 Aquanix s.r.o. IČO 05385831se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec (dále jen "Správce"), zpracovává v rámci své činnosti související s provozem webových stránek www.destovenadrze.cz a www.aquanix.cz a provozování eshopu na těchto stránkách osobní údaje v rozsahu a způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

 1. Kontaktní údaje

V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné kontaktovat Správce, prostřednictvím těchto údajů:

tel: +420 721 466 101
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné k provozu a provedení registrace na výše uvedených webových stránkách a pro uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu, na těchto webových stránkách, a jejich plnění. Správce tak zpracovává osobní údaje v souvislosti s realizací jeho činnosti, a to přímo či nepřímo, v rámci plnění jeho zákonných a smluvních povinností.  Správce zpracovává osobní údaje zejména na základě uzavřených smluv, na základě požadavku stanoveného právními předpisy, a dále na základě oprávněného zájmu Správce.

V souvislosti s touto činností se tak jedná zejména o:

 1. veškeré osobní údaje, jejichž zpracování přímo souvisí se provozem a registrací na webových stránkách a uzavírání smluv na těchto stránkách, zejména:
  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, firma, IČO),
  2. kontaktní údaje (bydliště / sídlo, telefonický kontakt, emailová adresa)
 2. veškeré osobní údaje související s plněním uzavřených smluv, kdy se jedná nad rámec údajů v bodě 1. zejména o místo dodání, bankovní spojení, přehled objednávek
 3. veškeré osobní údaje, jejichž zpracování nepřímo souvisí s realizací činnosti Správce, a to zejména IP adresy, přihlašovací údaje k účtu na webových stránkách, záznamy o návštěvě webové stránky)
 4. údaje poskytnuté subjektem údajů nad rámec výše uvedených při registraci na webových stránkách.
 1. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze v souladu s GDPR (ustanovení čl. 6 odst. 1) a zákonem, tedy na základě:

 1.  smlouvy, pro jejíž plnění je zpracování osobních údajů nezbytné (tedy kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu);
 2. za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (tedy v souvislosti s registrací a založením účtu na webových stránkách);
 3. plnění povinností vyplývajících Správci z právních předpisů České republiky či EU (např. vedení účetnictví, archivace písemností, poskytování součinnosti orgánům veřejné moci atd.);
 4. oprávněného zájmu Správce (např. ve vztahu k osobním údajům využívaných za účelem marketingu a oslovování klientů);

  a pro následující účely:

  1.  plnění smlouvy, pro jejíž splnění je zpracování osobních údajů nezbytné;
  2. vytvoření a vedení účtu klientů na webu Správce za účelem usnadnění uzavírání smluv
  3. marketingu – nabízení produktů a služeb stávající klientům Správce (telefonicky či emailem);
  4. zlepšování a zkvalitňování služeb a nabídky zboží.
   1. Zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů Správce a možnost námitky subjektu údajů

   Správce je ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněn, i bez předchozího souhlasu subjektu údajů (osob, kterých se osobní údaje týkají), zpracovávat jejich osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů. Správce takto zpracovává zejména údaje související s monitorováním přístupu na webové stránky,  jakož i za účelem marketingu a propagace činnosti Správce.

   Správce je v této souvislosti oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za předpokladu, že oprávněný zájem Správce není převážen zájmy a/nebo základními právy a svobodami osob, jejichž osobní údaje mají být zpracovány (např. ochrana soukromí).

   Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce ve smyslu tohoto článku dokumentu, je proti takovému postupu Správce oprávněna vznést námitku. V takovém případě je Správce povinen provést tzv. posouzení oprávněného zájmu.

   Je-li námitka vznesená proti zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu zjevně neodůvodněná a/nebo nepřiměřená či je učiněna nedostatečně identifikovaným subjektem údajů (anonymně), je Správce oprávněn ji odmítnout, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne jejího obdržení. O rozhodnutí o vyřízení námitky informuje Správce stěžovatele (je-li to možné) písemně a je povinen své rozhodnutí odůvodnit.

   1. Poskytnutí osobních údajů dalším osobám (příjemcům)

   Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů dle potřeb následujícím třetím osobám:

   •  externí účetní, externí advokátní kanceláři, externím auditorům, či jiným externím poradcům za účelem využití jimi poskytovaných služeb;
   • osobám poskytujícím IT služby;
   • dopravcům, případně jiným smluvním partnerům za účelem řádného plnění smlouvy;
   • orgánům veřejné moci, jakož i dalším subjektům, vyplývá-li povinnost předat osobní údaje pro Správce z právních předpisů;
   • dalším subjektům za jiným účelem po předchozím oznámení subjektu údajů či na jeho žádost. 
   1. Způsob zpracování osobních údajů

   Správce klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických prostředků osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny a na základě vnitřních předpisů podléhají povinnosti mlčenlivosti.

   Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

   1. Doba uložení osobních údajů

   Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů Správce, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

   Osobní údaje související s registrací a účtem na webových stránkách jsou zpracovávány do doby zrušení účtu ze strany klienta.

   Osobní údaje související s uzavřenými kupními smlouvami jsou zpracovávány po dobu trvání účtu a v případě jeho zrušení či uzavření smlouvy bez založení účtu na webových stránkách po dobu nezbytnou pro její plnění a následně po dobu stanovenou právními předpisy, tedy s ohledem na zákonnou povinnost uchovávat daňové doklady po dobu deseti (10) let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k dodání zboží.

   1. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

   Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány, je oprávněna:

   1. žádat Správce o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
   2. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
   3. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
    1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
    2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
    3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
    4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   4. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
    1. popírá jejich přesnost;
    2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
    3. Správce je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
    4. vznesl námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany Správce rozhodnuto;
   5. žádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které o něm zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
   6. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů Správce námitku;
   7. právo podat proti Správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
   1. Postup Správce v souvislosti s žádostmi subjektů osobních údajů

   Jak již bylo výše uvedeno, osoba, jejíž osobní údaje Správce zpracovává, se na něj jako na správce může obrátit a uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu zejména v ustanovení čl. X.

   Obdobně, jako je uvedeno v souvislosti s námitkou proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů v ustanovení čl. VI. tohoto dokumentu, je Správce oprávněn postupovat i v dalších případech.

   Obecně je Správce povinen reagovat na žádosti osob, jejichž osobní údaje zpracovává, ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti (podnětu či námitky). V případě velkého množství žádostí či s ohledem na jejich rozsah, je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva (2) měsíce, celkem tedy na měsíce tři (3). V takovém případě je však Správce povinen žadateli (stěžovateli) do jednoho (1) měsíce ode dne podání žádosti sdělit, že lhůtu prodlužuje.

   Ve stanovené lhůtě Správce vyrozumí žadatele (stěžovatele) o přijatých opatřeních či o jejich nepřijetí. V případě nepřijetí opatření informuje Správce žadatele o důvodech takového rozhodnutí a o možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a o dalším možném postupu v rámci soudní soustavy.

   Veškerá sdělení na žádost osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, a rozhodnutí o námitkách, poskytuje Správce bezplatně. To však neplatí, jsou-li podané žádosti (námitky) zjevně nedůvodné a/nebo nepřiměřené (zejména se opakují). V takovém případě může Správce odmítnout žádosti vyhovět nebo sdělení či učinění úkonu zpoplatnit s přihlédnutím k administrativním nákladům s tím spojeným.

   Aquanix s.r.o.