Vytisknout tuto stránku

Nejčastější chyby při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu

pátek, 20 listopad 2020 13:28 Napsal(a)

Rozhodli jsme se, že Vám tímto článkem nastíníme problematiku uložení podzemní nádrže na dešťovou vodu. Vybereme pro vás ty nejčastější chyby, které se opakovaně provádějí a vedou k nutnosti výměny nádrže, případně jiným dodatečným úpravám na již hotové zahradě.

Vhodný obsyp

Co nádrž, to jiný obsyp. Vždy je ale nutné podrobně nastudovat montážní návod. Nejhojněji je využíván štěrk s frakcí max. 16 mm, písek nebo prostá zemina. Takovýto jemný typ zeminy nejlépe eliminuje zemní tlaky, neboť se mezi zrny štěrku tlakové síly snižují a na podzemní nádrž tak dopadá výrazně menší tlak než u jemnějšího zásypu.

Štěrkový zásyp má tu velkou výhodu, že zajišťuje menší míru sedání. Oproti tomu písek nebo zemina si po určité době sedne o několik centimetrů. Všeobecně známo je písek vhodný pouze u kvalitnějších podzemních nádrží, které jsou vyrobeny z dostatečně tuhého polyetylenu. Někteří výrobci ovšem doporučují k obsypání svařované nádrže právě písek, ba dokonce prostou zeminu.

U obsypu je taktéž důležité, jakým způsobem je nádrž zasypána. Téměř ve 100 % je nutné před usazením nádrže srovnat podklad, napustit nádrž částečně vodou (do 1/3) a po vrstvách ji zasypávat a dále napouštět vodou. Zcela jistě není možné, aby se nádrž nejdříve naplnila vodou a následně se zasypala nebo naopak. Tento způsob usazení by vedl k prasknutí nádrže.

Jílovité a skalnaté podloží

Velice častým problémem bývá nepropustnost podloží, která je právě způsobena velkým množstvím jílovitých částic. Proto je při instalaci nádrže důležité zhodnotit schopnost podloží pro vsakování vody a přizpůsobit se mu. Abyste si mohli vyzkoušet schopnost vsakování, lze zkusit nálevovou zkoušku na dně výkopu. Špatným znamením by bylo, kdyby voda v jámě zůstala několik dní. Z čehož vyplývá, že pokud bychom instalovali nádrž do takového prostředí klasickým způsobem, tedy pomocí štěrku nebo písku bez dalších technických opatření, je více než pravděpodobné, že nádrž vyplave na povrch nebo se zbortí, a to v tom případě, kdy vyčerpáme vodu v nádrži dříve, než zmizí voda z výkopu. Pokud totiž v jílovitém podloží vykopeme jámu pro nádrž a obsypeme ji propustnějším materiálem, tak se nám po dalším dešti do okolí nádrže stáhne povrchová voda.

Dobrá zpráva je, že lze se vyvarovat možnému vyplavání nebo zborcení nádrže. Nejvhodnějším řešením je instalace takové nádrže, která je vhodná do jílovitého, skalnatého podloží nebo kde je výskyt vysoké spodní vody. My vám můžeme nabídnout podzemní nádrže na dešťovou vodu Li-Lo, které mají jedinečnou robustní konstrukcí a plochý tvar. Dalším možným řešením je instalace potrubí do výkopu svisle, aby sedělo na podsypu nádrže. Potrubí tak slouží jako revizní šachta, ve které lze zkontrolovat hladinu vody v obsypu po dešti. Po dešti bývá nádrž také naplněna vodou, tudíž můžeme sledovat, zda voda v obsypu klesá, než začnete zalévat. Pokud ovšem neklesne, je možné před potrubí vodu v obsypu vyčerpat. Následně je možné nádrž taktéž vyčerpat.

Podzemní voda

Do vysoké spodní vody doporučujeme instalovat pouze nádrže k tomu určené. V našem případě doporučujeme již zmíněné nádrže Li-Lo. Při instalaci nádrže je třeba brát v potaz to, že hladina podzemní vody během roku kolísá, a tak se může stát, že nádrž bude výš, než když nádrž instalujeme v suchém období. Možná si lámete hlavu, jak zjistit hladinu spodní vody, a tak vám doporučujeme informovat se např. u svého souseda. Pokud ovšem u souseda nepochodíte, mohlo by se stát, že vykopete pramen a vodu budete mít požehnaně, nebo naopak.

Nádrže mají od výrobce jasně stanovenou výšku úrovně, kam až může stoupat podzemní voda při prázdné nádrži. Při koupi nádrže dbejte opatrnosti, neboť jen ty nejkvalitnější jsou určené do spodní vody. Naše nádrže Li-Lo jsou roky vyzkoušené a podzemní vodu snášejí více než dobře. Odolávají veškerým tlakům díky své předepsané krytí zeminou a robustní konstrukci.

Krytí nádrže

Všechny nádrže mají předepsané maximální krytí, které staticky zvládne. S tím souvisí i povolené zatížení povrchu. U koupi nádrže je dobré si zjistit, zda je pochozí nebo pojezdová, neboť ve většině případů se jedná pouze o nádrže pochozí a o nádrže, které zvládnou zatížení např. sekačkou. V některých případech ale nádrže zvládají zatížení osobními a nákladními auty. Již při kopání jámy je tedy vhodné myslet na hodnotu krytí. Společně s hloubkou nátokových potrubí daných spádem od nejvzdálenějšího okapového svodu je totiž krytí a výška nádrže společně s prodloužením určující pro hloubku výkopu.

Z našich zkušeností již víme, že lidé provádějící realizaci nedbají zvýšené pozornosti při čtení návodu a potrubí uloží do velkého spádu, čímž se u nádrže dostanou do hloubky nátoku přes 1 m a nádrž tedy tím pádem uloží hlouběji. Tuto situaci většinou řeší tak, že seženou prodloužení vstupního otvoru nádrže bez toho, aby se zaobírali tím větším problém, což je to, zda to daná nádrž zvládne. Problémem vysokého krytí je to, že se neprojeví hned, ale např. po roce nebo dvou, kdy k nádrži dojdou tlaky z okolí, čímž dojde k jejímu prasknutí. Tento problém lze řešit tím, že se svaří praskliny. To ale nemusí být dlouhodobým řešením, a navíc je stejně potřeba odstranit příčinu, tedy nádrž odkopat a nahradit část krycí vrstvy lehčím materiálem.

Máme tu pro vás dvě nejčastější možnosti, jak vysoké krytí nádrže vyřešit, kterými jsou:

  1. Jedním z řešení je instalace polystyrenových desek v takové vrstvě, která nahradí vrstvu krytí, která je navíc oproti povolenému krytí. Dbejte především na to, že půdorys polystyrenových desek musí značně přesahovat půdorys nádrže i obsypu. Je potřeba rozšířit půdorys desek tak, jako bychom kopali výkop se stěnami pod úhlem 45°. Aby se zvýšila životnost těchto desek, doporučujeme tyto desky obalit geotextílií.
  2. Druhým řešením je vytvoření železobetonové desky nad nádrží, která podrží tíhu zeminy nad ní. Opět zda platí pravidlo pro šířku desek, jako pro vrstvu polystyrenových desek.

Před samotou instalací doporučujeme vybrat vhodný typ nádrže, který zvládne potřebné krytí a také si dopředu rozmyslet hloubku nátokového potrubí. Stejně tak, jako se dodržuje maximální krytí, je dobré dodržet i minimální krytí. Zamezíte tím, aby se nádrž shora v letních měsících nepřehřívala a neztratila by se tím stálost teploty vody v nádrži.